Samhall Lyssna på innehållet

It-jättar söker nya genier

Personer med någon form av diagnos har ofta egenskaper som kan lyfta ett företags innovationskraft och produktivitet. Det har it-jättarna Microsoft och SAP insett när de nu tar täten och skapar inkluderande arbetsplatser.

Hade Albert Einstein och Isaac Newton varit anställningsbara 2016? Båda visade tendenser eller beteenden som tyder på att de hade Aspergers syndrom, enligt flera forskare. I Sverige har nästan en procent av befolkningen någon form av autismspektrumtillstånd, där diagnosen Asperger ingår. I Sverige finns ingen statistik på hur många av dessa som arbetar, men i USA är sysselsättningssiffrorna för vuxna med autism nedslående.
Nio av tio är arbetslösa eller arbetar inte i den utsträckning de skulle vilja.
Den goda nyheten: En förändring tycks vara på väg.
It-jättar som Microsoft och SAP har förklarat att de kommer att anställa personer med diagnoser i autismspektrat.
SAP har som mål att 650 av företagets 65 000 anställda år 2020 ska vara personer med någon form av autismdiagnos. Sex personer har anställts på företagets kontor i Bangalore, Indien, där de arbetar med att testa datorprogram. Som en följd av anställningarna har produktiviteten ökat.
Samtidigt har Microsoft sjösatt ett pilotprogram där man har anställt elva personer med autism på huvudkontoret i Redmond,USA, och tio personer i Storbritannien.
Mary Ellen Smith, vice president och global operativ chef på Microsoft, talade i FN-högkvarteret i New York förra året under rubriken Autism – the employment advantage (Autism – anställningsfördelen). Hon förklarade då att ”Olikheter lyfter vår prestation, våra produkter och våra tjänster och berikar de sammanhang där vi lever och arbetar.”

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har ofta avundsvärda förmågor. De är en outnyttjad tillgång i arbetslivet.

SAP:s vd Luisa Delgado är inne på samma spår:
”Det är bara genom att anställa personer som tänker annorlunda och som kläcker idéer som SAP kan möta 2000-talets utmaningar.”

I en tid då utvecklingen går snabbt och konkurrenter kan kopiera idéer har kreativitet, nytänkande och innovation blivit allt viktigare. Förmågan att våga gå sin egen väg är guld värd.
Vad kan personer med någon form av diagnos tillföra här? Sannolikt ganska mycket, menar den brittiske professorn i psykopatologi, Simon Baron-Cohen (som för övrigt är kusin med komikern Sacha Baron Cohen).
Han har i sin forskning visat att personer med autism är väldigt bra på att sortera en stor mängd information, men mindre starka när det kommer till social interaktion. Med tanke på att social förmåga generellt värderas högt på arbetsmarknaden låter det möjligen som en belastning att vara introvert. Men det går också att vända på resonemanget:
Om du är social påverkas du mer av andra, blir rädd för att avvika och att säga saker som inte uppfattas som vedertagna. Det blir viktigare att passa in.

 "Olikheter lyfter vår prestation, våra produkter och våra tjänster", säger Mary Ellen Smith, Microsoft.

”Olikheter lyfter vår prestation, våra produkter och våra tjänster”, säger Mary Ellen Smith, Microsoft.

Med andra ord: ju bättre social förmåga, desto mindre chans att du kommer med originella idéer.

På Karolinska institutet pågår nu ett forskningsprojekt som undersöker det som många länge har anat: sambandet mellan diagnoser som autism och kreativitet.
– I vår forskning har vi bland annat besökt it-företag, exempelvis ett dataspelsföretag, där det är en allmän uppfattning att det här sambandet existerar, säger forskaren och överläkaren inom psykiatri, Simon Kyaga, som driver projektet tillsammans med sina kollegor.

Autismspektrat

Ungefär 2 av 1 000 nyfödda barn har autismspektrumtillstånd, som är ett samlingsnamn för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med gemensamma begränsningar inom områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.
Till autismspektrumet räknas autism, Aspergers syndrom och Retts syndrom. Det är flera gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Tillståndet börjar i barndomen och får konsekvenser för den fortsatta utvecklingen.

Den danska it-konsultfirman Specialisterne har varit en internationell föregångare när man har lyft fram den särskilda kompetens som många personer med en diagnos kan ha. Till Svenska Dagbladet säger företagets grundare Thorkil Sonne:
”Där andra tröttnar och gör slarvfel kan vissa personer med autism, inte minst Aspergers syndrom, snabbt se mönster, detaljer och göra repetitivt rutinarbete utan att förlora koncentrationen.”

I projektet ingår även Peter Hagström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, som menar att konformitet – likformighet – är uppfinningarnas starkaste motståndskraft.
Det är inte sällan kufar som ligger bakom några av våra största uppfinningar.
– Personer med psykiska funktionsnedsättningar har ofta avundsvärda förmågor. De är en outnyttjad tillgång i arbetslivet, säger Simon Kyaga.
Varför tror du arbetsgivare börjar inse detta nu?
– Jag vill gärna tro att med ökad kunskap kommer större möjligheter. Det har länge funnits förutfattade meningar om personer med olika psykiatriska tillstånd, men nu har begreppet börjat vidgas.
Två av Microsofts ledord är ”mångfald och inkludering” och de präglar i högsta grad verksamheten på it-jättens sverigekontor.
När vi träffar HR-chefen Helena Sjöberg berättar hon om hur man arbetar på alla nivåer med att utmana sina egna fördomar.
– Det är så lätt att tro att man måste vara på ett visst sätt för att arbeta här. Tekniskt kunnig och utåtriktad. Vi vill ändra den stereotypa bilden, för vi behöver alla varianter av människor. Vi ser verkligen vinningen med det, förklarar hon.
Det är viktigt av flera skäl, menar Helena Sjöberg.

 I stället för att fokusera på våra brister och det vi inte klarar lyfter vi våra styrkor. 

Om Microsoft vill skapa produkter och tjänster som är relevanta för alla måste medarbetarna spegla samhället. Då behövs en arbetsstyrka som är mångfacetterad.
I dag ifrågasätter ingen att man tar tillvara kvinnors kompetens och erfaren- het, men för inte så länge sedan stod halva befolkningen utanför arbetsmarknaden.
Mångfald handlar om att se varje män- niskas förmåga, oavsett kön, hudfärg och diagnos, menar Helena Sjöberg.
Microsoft använder en metodik som går ut på att hitta de fem starkaste attributen hos varje medarbetare och lyfta fram dem.
– I stället för att fokusera på våra brister och det vi inte klarar lyfter vi våra styrkor. Vi tror på människan. Det är ett grundläggande synsätt och ett budskap om att vi alla behövs. Det lyfter både människan och företaget, säger Helena Sjöberg.
Exemplet med pilotprogrammen i USA och Storbritannien, där Microsoft nu anställer personer med autismdiagnoser, följs förstås med stort intresse i Sverige.
Helena Sjöberg reflekterar över varför det är just it-företagen som tar täten i den här utvecklingen.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se