Samhall Lyssna på innehållet

Fler händer till service i vård och omsorg

Samhalls serviceuppdrag för Bodens kommun skapar arbetsglädje för stolta Samhallanställda på åtta äldreboenden. Samarbetet har bidragit till minskad stress och lägre sjukskrivningstal för den vårdutbildade personalen.

Städning av de boendes rum, att tvätta, hämta och ta tempen på maten, städa kyl- och köksytor är några av hennes dagliga sysslor. Iris Christoffersson är anställd av Samhall Boden och arbetar med servicetjänster i äldreomsorgen på uppdrag av Bodens kommun. Ett specialuppdrag, som bygger på hennes eget intresse och kunnande, är också att laga de boendes kläder, som exempelvis en knapp som släppt eller en sprucken söm.

Jag tycker att Bodens kommun är en stor föregångare för nytänkande.

– Jag har arbetat med städning tidigare och längtade tillbaka till det, men min kropp håller inte för att göra det på heltid. Arbetet här är varierande och jag mår bra av att känna mig uppskattad. Så fort jag varit borta känner jag mig saknad, att känna sig viktig betyder väldigt mycket. Jag känner mig friskare i kroppen nu än när jag började här, säger hon.
På en annan våning på Svedjebacka äldreboende arbetar Sixten Ylikangas, som är ny på Samhall. Efter en skada i ryggen tvingades han sadla om i sitt yrkesval. Han trivs utmärkt.
– Det har bara varit positivt och det är mycket rörelse här. Vi har testat med en stegräknare och det blev närmare 14 000 steg per dag. Jag kan styra dagarna själv vilket passar mig eftersom jag är noggrann, säger han, på väg mot middagsvagnen.
De Samhallanställda utgör ett team om 25 personer varav 16 personer alltid arbetar operativt.

Mer om Boden:

6 502

Så många personer, 23 procent, av Bodens befolkning är över 65 år.

 

11 886

Så många färre blev sjukskrivningstimmarna 2015 för vårdpersonalen jämfört med året innan, då Samhall började utföra servicetjänster inom äldreomsorgen i Bodens kommun.

 

Bodens kommun

Bodens kommun ligger i Norrbottens inland. Boden har präglats av sin militära historia med era 1 000 värnpliktiga som mest per år. I dag växer besöksnäringen starkt med bland annat naturturism, äventyrsbad, handel, vintersport och stora idrottsevenemang. Här pågår även miljöteknikutveckling. In flyttningen ökar och Boden är en stor aktör i Sveriges flyktingmottagande.

Att ha rätt person på rätt plats i verksamheterna är viktigt, tycker Joakim Norström, områdeschef på Samhall
Att ha rätt person på rätt plats i verksamheterna är viktigt, tycker Joakim Norström, områdeschef på Samhall

Vårdutbildad personal ägnade tidigare en stor del av sin arbetstid åt mat- och materialleveranser, tvätt, klädvård och städning, och mindre tid till omvårdnad som de egentligen är utbildade för. När servicetjänsterna inleddes 2014 i form av ett projekt blev de positiva effekterna snabbt synliga för både vårdpersonalen och de boende. Nu kan de fokusera på omvårdnaden, utan att uppleva stress för andra sysslor. De boende och deras anhöriga upplevde att det är er människor på plats och större trygghet. Sjukskrivningstalen sjönk med 11 886 timmar under 2015, jämfört med året innan.
I dag är Samhall därför en tydlig del i lösningen av Bodens kommuns utmaningar inom vård och omsorg på kommunens åtta äldreboenden. De behov som fanns på respektive äldreboende identifierades i samråd med kommun, personal och fack, och omformades till en möjlighet för personer som länge har stått ut- anför den traditionella arbetsmarknaden – för att ge dessa personer ett meningsfullt arbete.
Projektet pågick under ett år och åtta månader. Samhall utbildade både befintlig och ny personal till uppdraget.
– Vi var väldigt noga med att dra en tydlig skiljelinje mellan omvårdnad och service för att det inte skulle bli några tveksamheter för någon av parterna, säger Joakim Norström, områdeschef på Samhall.
Att ha rätt person på rätt plats i verksamheterna är viktigt.

Det här ger vårdpersonalen mer tid för de äldre.

– Det här ger vårdpersonalen mer tid för de äldre, de kanske får komma ut eller får en pratstund extra. Att sjukskrivningarna minskade var också en av anledningarna till att vi valde att fortsätta med det här. Det kostar oss runt 4,5 miljoner kronor per år och det tillskjuter vi som en investering i kvalitetsförbättring. Det har inte inneburit att någon har behövt sluta, säger kommunalrådet Inge Andersson, som också hoppas att detta kan leda till att fler väljer vårdyrket i Boden i framtiden.

Föregångare för nytänkande

I dag är serviceuppdraget offentligt upphandlat med sociala kriterier för att främja att personer med någon form av funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter till arbete. I konkurrens med andra aktörer på marknaden fick Samhall Boden uppdraget och har nu utbildad personal för detta. Av dessa är åtta ersättare, eftersom det inte är så lätt att sätta in vem som helst på uppdraget.
– Ungefär hälften av de personer som har testat jobbet gör annat i dag. Det passar inte alla och kräver ganska mycket av både flexibilitet, planering och självständighet, säger Joakim Norström.
Å andra sidan har personer som Samhall inledningsvis trodde skulle ha svårt att orka fysiskt på grund av olika typer av skador, fått ett lyft av att känna sig uppskattade. I dag klarar de av mer än de kunde i början.
– Jag tycker att Bodens kommun är en stor föregångare för nytänkande. De har gjort slag i saken och gått från ord till handling. Alla kommuner vet att de måste göra någonting åt det här, men få har kraften att ta tag i det, säger Joakim Norström.

Fakta:

Behov

Antalet äldre än 65 år i Sverige ökar med närmare 30 procent till 2030, i genomsnitt cirka 32 000 äldre per år. Arbetskraften beräknas öka med bara fem procent under samma period. Samtidigt ökar antalet sysslor, utöver den direkta omvårdnaden, inom äldreomsorgen. Bodens kommun ligger redan i dag högre än rikssnittet på antal äldre invånare och har svårt att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor.

 

Lösning

På uppdrag av Bodens kommun utför Samhall servicetjänster inom äldreomsorgen. Samhalls personal ansvarar i dag för till exempel städ, tvätt, varor och förråd, matleveranser, sophantering, köksuppgifter, beställningar, fönsterputs, underhåll av utrustning, lagning av kläder, strykning och säsongssysslor.

 

Effekt

Omvårdspersonalen kan fokusera på det den är utbildad för, medan personal från Samhall hjälper till att sköta annat som är viktigt för verksamheten. Det innebär ett bättre kompetensnyttjande, vilket skapar en bättre arbetsmiljö då omvårdspersonalen får mer tid, energi och stimulans. De boende och deras anhöriga får därmed mer tid och högre kvalitet på omvårdnaden, vilket leder till ökad trygghet och bättre boendemiljö. För Samhalls anställda skapas jobbtillfällen som bryter utanförskap och som bidrar till mångfald och ett hållbart Sverige. Verksamheten har minskat sin sjukfrånvaro, det är färre vikarier och extraresurser, och städningen är i dag mer regelbunden. Detta bidrar till höjd kvalitet på serviceuppgifterna och dessutom ekonomiska vinster.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se