Samhall Lyssna på innehållet

Den cirkulära framtiden – del 2

Några svenska exempel där man anammat den cirkulära ekonomin är outdoorklädföretaget Houdini, familjeföretaget Daca Pallet System eller Göteborgs stads förvaltning.

Houdini

Som ett exempel på ett svenskt företag som kommit väldigt långt i utvecklingen av cirkulära affärsmodeller nämner Thomas Nyström det Stockholmsbaserade outdoorklädföretaget Houdini. De använder dels rena naturmaterial som merinoull som kan komposteras när plaggen är utslitna, dels ren polyester som genom en speciell process kan återvinnas om och om igen, utan att förlora i kvalitet. Houdini samlar in gamla plagg i sina butiker, en del går till återvinning, andra säljs som vintage. Dessutom erbjuder man kunderna möjligheten att reparera trasiga kläder.

Inom det cirkulära synsättet är denna typ av affärsmodeller de som är mest resurseffektiva och bevarar allra mest värde i materialen eftersom produkterna cirkulerar och utnyttjas om och om igen.

Det som gör Houdini extra intressant, menar Thomas Nyström på forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT , är att de också börjat tänka om när det gäller hur man säljer produkterna. Skidkläder är en typ av produkt som de flesta bara använder någon vecka om året, övrig tid tar de bara upp plats i garderoben – dessutom är de dyra. Med den modell som Houdini introducerat är det möjligt för konsumenten att hyra skidplagg och betala för en helg eller en vecka.
Inom det cirkulära synsättet är denna typ av affärsmodeller de som är mest resurseffektiva och bevarar allra mest värde i materialen eftersom produkterna cirkulerar och utnyttjas om och om igen. Företagen behåller ägandet och kan underhålla sina egna produkter och när de slutligen slitits ut återvinna dem på ett optimalt sätt.

Daca Pallet System

Ett företag som arbetat med en hyrmodell ända sedan starten på 1990-talet är familjeföretaget Daca Pallet System, som tillverkar lätta lastpallar i återvinningsbar plast som ett alternativ till de traditionella pallarna i trä. Med traditionella pallar läggs därför mycket energi på klassificering för att kunna garantera kvaliteten på de pallar som är i omlopp. Dessutom försvinner många pallar eftersom den svarta marknaden är stor.
– För 20 år sedan läste min pappa en artikel om de problem som finns med klassificering av pallar. Han började fundera på om det inte skulle gå att göra en ny typ av pall som eliminerar hela klassificeringen, berättar affärsutvecklaren Clara Alvén.

”Om en pall ändå går sönder åker vi ut och hämtar den och så åker vi tillbaka och gör en ny pall av plasten.”

Resultatet blev en lastpall i återvinningsbar plast, som också var staplingsbar. Fyllnadsgrad och vikt är faktorer som påverkar utsläppen från varutransporter. Med Dacas pall går det att stapla 32 pallar per stuv, att jämföra med 16 för en träpall. Dacas pall väger dessutom mindre, 14 kilo jämfört med en träpall som väger 25 kilo, om den är torr. Det gör att returtransporterna kan bli dubbelt så effektiva.
Från första början har Daca tänkt annorlunda kring sin affärsmodell. I stället för att sälja pallarna hyr de ut dem till kunden. Det skapar dels ett solitt företag med stående månadsintäkter, dels ett cirkulärt materialflöde. Pallarna är tillverkade i återvinningsbar HDPE-plast och är designade för att hålla länge.
– De pallar som Dagab har i dag har åkt minst 300 gånger nu. De snurrar tolv gånger i månaden. Om en pall ändå går sönder åker vi ut och hämtar den och så åker vi tillbaka och gör en ny pall av plasten. Det kan vi göra tio gånger, förklarar Clara Alvén.

Göteborgs stad

På ett kontor på Göteborgs stads förvaltning kretslopp och vatten sitter kommunikatören Thorbjörn Jonsson och klickar fram och tillbaka i stadens interna bytessajt Tage, som han ansvarar för. På Tage, som ligger på stadens intranät, kan förvaltningar annonsera ut överblivna möbler och utrustning som de vill skänka för återanvändning till andra inom Göteborgs stad. De kan även efterlysa saker de önskar få från andra förvaltningar.
– Reglerna är enkla: Allt som läggs ut ska ägas av staden och vara helt, rent och funktionellt. Och så måste chefen ha gett sitt samtycke till att det läggs ut. Den som hittar något som är av intresse kan boka det, och sedan gör parterna upp om transport sinsemellan, förklarar Thorbjörn Jonsson.

Flera andra kommuner har hört av sig för att höra sig för om hur Tage fungerar.

Sedan mjukstarten våren 2013 har intresset för att använda Tage ökat gradvis. Ett exempel på möbler som funnit en ny plats är kommunfullmäktiges vackra gamla pulpeter i rött trä som hittat ett nytt hem i Frölunda biblioteks läsesal. Namnet på den kommunfullmäktigeledamot som använde dem sist står på en liten skylt.
– Nyligen fick också skolor och förskolor tillgång till systemet, det är ju de verksamheter som har störst behov och när de nu är med kan vi slå på stora trumman för Tage, säger Thorbjörn Jonsson.
Flera andra kommuner har hört av sig för att höra sig för om hur Tage fungerar. I dag har redan Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg sin egen Tage, och Malmö stad har sedan en tid det liknande systemet Malvin. Där har man tagit det ett steg längre med ett eget lager där möbler och utrustning kan mellanlanda i väntan på att någon letar efter just den typen av saker.

Fyra principer för cirkulär ekonomi

1. Två skilda kretslopp: biologiskt och tekniskt

Rena biologiska material återvänder till biosfären utan att göra skada, som biologiska näringsämnen som bidrar till att återskapa naturtillgångar. Rena och definierade tekniska material (såsom metaller och polymerer) hålls i cirkulation som näringsämnen till industriella processer.

2. Avfall designas bort

Material och produkter designas så att avfall aldrig uppstår. Alla material (biologiska eller tekniska) blir näring till nya processer.

3. Tillgång framför ägande

Genom nya affärsmodeller som innebär att företag säljer produkters funktion istället för produkterna i sig kan maximalt värde bevaras i materialen och incitament skapas för att designa produkter som är robusta och går att reparera och uppdatera.

4. Skifte till förnybar energi

Med förfinade materialflöden som medger ökad resurseffektivitet åtgår mindre energi, vilket möjliggör att vi snabbare kan förlita oss på allt mer förnybara energikällor. Slutligen tillförs endast förnybar energi.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se