Miljö och kvalitet

Samhall arbetar för att nyttja alla resurser på ett långsiktigt hållbart sätt som inte undergräver kommande generationers möjligheter till ett gott liv. Vår miljöpåverkan uppstår framförallt genom de tjänster som vi levererar. Genom att utveckla och utföra våra tjänster på ett resurseffektivt sätt så kan vi bidra till en hållbar konsumtion och produktion. Det är vad vi kallar en hållbar affär. Eftersom att trycket på naturresurserna ökar och klimatfrågan blir alltmer akut så ligger vårt fokus på att minska klimatpåverkan och att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Halverad klimatpåverkan från resor och transporter

Klimatpåverkan från transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. En omställning av transportsektorn är nödvändig för att klara de globala klimatmålen. Ungefär 80 procent av Samhalls egen klimatpåverkan kommer från våra produktionsfordon och vårt resande i tjänsten. Vi har därför beslutat oss för att halvera utsläppen av koldioxid till 2025.

Det här gör vi

  • Vi ser över vår fordonsflotta. Nästan var fjärde produktionsbil är idag en el- eller gasbil. Fler kommer det att bli. Till 2030 har vi ambitionen att ha en fossilfri fordonsflotta.
  • Vi optimerar användningen av vår fordonsflotta, nyttjar nya digitala lösningar och hitta bra logistiklösningar.
  • Vi utnyttjar resefria mötesformer och reser mycket med tåg men skulle kunna bli ännu bättre.

100 % biobaserad eller återvunnen plast

I dag tillverkas stora mängder plast av råolja, som oftast bara används en gång och sedan antingen förbränns eller hamnar i naturen. En betydande del av Samhalls klimatpåverkan kommer från fossil plast som framförallt används i våra städ- och fastighetstjänster. Vi har därför beslutat oss för att minska användningen av plast och fasa ut den fossila plasten.

Det här gör vi

  • Vi byter ut påsar av jungfrulig fossil plast mot biobaserad polyeten eller återvunnen plast.
  • Vi arbetar för minskad användning av plastpåsar och tunnare alternativ.
  • Vi ersätter engångsartiklar i plats med andra alternativ.

Cirkulära val

All vår användning av kemikalier, kläder, teknisk utrustning och förbrukningsartiklar har en miljöpåverkan. Vi gör aktiva val för att nyttja våra resurser smartare.

Det här gör vi

  • Vi arbetar med våra leverantörer och kunder för att utveckla mer hållbara produkter och tjänster. Vi kan exempelvis erbjuda kemikaliefritt städ.
  • Vi väljer miljömärkta produkter i hög utsträckning. Vi köper exempelvis bara förnybar el och använder miljömärka städprodukter och förbrukningsmaterial.
  • Vi återanvänder, återvinner och reparerar.

Kemikalier

Samhall har noggranna riktlinjer för vilka kemikalier som kan användas vid utförandet av städservice. De kemikalier vi använder är godkända av Svanen. För att begränsa det totala användandet av kemikalier används i stor utsträckning torra städmetoder och vi kan även erbjuda kemfritt städ.

Miljöcertifierad verksamhet

Samhalls samtliga verksamheter är certifierad enligt ISO 14001. Sedan 2015 är Samhalls städtjänster även Svanenmärkta.

Ledningssystem

För att Samhall ska vara en intressant partner i affärer ställs höga kvalitetskrav på utförda arbeten samt på medarbetarutveckling. Därför är alla delar av Samhalls verksamhet kvalitetsstyrda.

Samhalls tjänsteverksamhet, verksamhet för bemannade uppdrag och produktionsverksamhet är certifierad enligt ISO 9001. Samhall har ett gemensamt ledningssystem för samtliga affärsområden. Ledningssystemet är certifierat i ISO 9001 och ISO 14001. Företagets tillverkning av fordonskomponenter är certifierad enligt TS 16949.